Bestemmingsplan recreatieterreinen en beleidsnota niet-recreatief gebruik uitgesteld. Minister komt met nieuwe regels.

HEUVELRUG Van 6 december 2019 tot en met 16 januari 2020 heeft het (voorontwerp) bestemmingsplan Bestemmingsplan recreatieterreinen en beleidsnota niet-recreatief gebruik voor inspraak ter inzage gelegen. Hierover zijn 119 inspraakreacties ontvangen.

De planning was dat het college in mei 2020 het (ontwerp) bestemmingsplan ter inzage zouden leggen voor zienswijzen en de raad in juni 2020 zou besluiten over de vaststelling van de beleidsnota. Er wordt echter nog steeds gewerkt aan de beantwoording van de inspraakreacties en voorbereiding van de besluitvorming over het (ontwerp) bestemmingsplan en de beleidsnota. Het uitbreken van de coronacrisis zorgt er wel voor dat het afronden de nodige extra tijd vergt.

Bovendien staat de problematiek rondom permanente bewoning hoog op de agenda in politiek Den Haag. De minister heeft onlangs aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt een wijziging in de wetgeving te willen doorvoeren. Onduidelijk is hoe dit voornemen van de minister uit gaat werken voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het college streeft ernaar voor het zomerreces te besluiten over de terinzagelegging van het (ontwerp) bestemmingsplan en de beleidsnota ter besluitvorming aan te bieden aan de raad. Besluitvorming over het (ontwerp) bestemmingsplan vindt dan na het zomerreces plaats. | Bron: Heuvelrug.nl Lees meer


Foto: Utrechtse Heuvelrug