Tot 2030 voldoende plannen om jaarlijkse bouwopgave in Utrechtse Heuvelrug te realiseren


HEUVELRUG Vanaf 2026 zijn er voldoende plannen waardoor de verwachting is de voorgestelde doelstelling van 160-180 zelfstandige woningen per jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug te halen.

In 2023 zijn 133 zelfstandige woningen toegevoegd aan de woningvoorraad in Utrechtse Heuvelrug. Dit is belangrijk voor de woningzoekenden en de vitaliteit van onze dorpen. Er zijn in 2023 ook nog 34 zorgwoningen gerealiseerd. Van de 133 woningen zijn er 50 sociale huurwoningen gerealiseerd door woningcorporatie Heuvelrug Wonen (thans Nabij Wonen). De realisatie van woningen voor de middeninkomens blijft met 15 woningen nog achter op de doelstelling. Dat vraagt extra inspanning. In de dure sector zijn in 2023 62 woningen opgeleverd. Tot dit segment behoren het project Villa Woestduin (42 woningen) en ook het plan Beukenhof (8 woningen) waarover de besluiten al genomen zijn in 2018.

De bouwprogrammering voor de periode tot en met 2030 komen over alle dorpen gezien uit op een gemiddeld aantal van 245 woningen per jaar. Dit is meer dan de voorgestelde jaarlijkse doelstelling van 160-180 extra zelfstandige woningen. Er dient echter altijd rekening te worden gehouden met planuitval en vertraging. Ontwikkelingen in de markt, prijsstijgingen, het vertrouwen in de markt en ook toenemende problemen zoals net congestie en stikstof hebben meer dan ooit een moeilijk te voorspellen weerslag op de werkelijke oplevering van toegevoegde woningen. Veelal geldt dat het realiseren van nieuwe woningbouw zich in een continu spanningsveld bevindt tussen kwaliteit en kwantiteit en dan veelal ook nog in relatie tot het behalen van het wenselijke percentage betaalbare woningen. Daarom zijn er meer plannen nodig om de uiteindelijke doelen te halen. Indien alle projecten worden samengevoegd dan voorziet de gemeente dat het mogelijk moet zijn de komende jaren in de pas te lopen met de gewenste aantallen sociale huurwoningen (30%) en woningen voor de middeninkomens (40%).

Wethouder Rob Jorg: “Ik ben blij voor de woningzoekenden en de lange termijn vitaliteit van onze dorpen dat het toevoegen van woningen op stoom komt in onze gemeente. Wel zullen alle betrokken organisaties en de gemeentelijke medewerkers hun uiterste best moeten blijven doen om de doelstellingen ook daadwerkelijk te halen. "We willen bovendien dat woningen duurzaam zijn en in een groene omgeving komen te staan.”