40 nieuwe woningen aan Kapelweg en Buurtsteeg in Maarn


MAARN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de ontwerpkaders vastgesteld voor de bouw van 40 appartementen aan de Kapelweg 2 - Buurtsteeg in Maarn. Dit is ontstaan uit een initiatief van Huurdersplatform Amerongen & Omstreken. Woningstichting Maarn heeft dit initiatief met het samenwerkingsverband Donsveld opgepakt en gaan samen huurwoningen voor het sociale- en middensegment bouwen.

Het plan is om in totaal 40 appartementen te bouwen: 24 aan de Kapelweg (Het Donsveld) in het midden huur-segment en 16 aan de Buurtsteeg (Hoge Overdam) in het sociale huur-segment. Dit type woningen voorziet in een lokale behoefte en heeft daarmee maatschappelijke impact. Daarnaast dragen de woningen ook bij aan de leefbaarheid en het in stand houden van voorzieningen in Maarn. Het samenwerkingsverband Donsveld, de ontwikkelende partij wil de middenhuur appartementen vooral toewijzen aan lokale woningzoekenden. De woningstichting Maarn wijst de appartementen toe aan huishoudens volgens de wettelijke regels die daaraan worden gesteld.

De locatie aan de Kapelweg ligt aan het einde van de oude lintbebouwing en op ruime afstand van de omliggende woningen. Het is een groot perceel waardoor het goede mogelijkheden biedt voor een appartementencomplex. Het gebouw is zorgvuldig in het straatbeeld ingepast. Aan de andere zijde van het fietspad, aan de Buurtsteeg, ligt een gemeenteperceel met daarop een parkeerplaats en daarachter volkstuinen. Hier komt een kleinschaliger appartementencomplex. Dit is uitgewerkt in een stedenbouwkundig kader een gedetailleerd groenplan en een ontwerp van de appartementen. In dit plan is een mooie balans gevonden tussen extra woningen in de straat en een aantrekkelijke en groene leefomgeving.

Voor het initiatief is verkoop van gemeentegrond nodig. Dit betreft het parkeerterrein aan de Buurtsteeg en een deel gemeentelijk groen grenzend aan de planlocatie aan de Kapelweg. Uit verkeersonderzoek blijkt dat de parkeervoorziening kan komen te vervallen. Hierdoor blijft er nog meer groen in de wijk. Het nieuwbouwplan voorziet in eigen parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen aan de Buursteeg worden openbaar en hier worden voor de moestuinen drie extra parkeervakken gerealiseerd.

Wethouder Rob Jorg: ‘Het is mooi om te zien dat vanuit een huurdersinitiatief er een samenwerking is gevonden met Woningstichting Maarn en dat er maatschappelijk bewust wordt gedacht over te ontwikkelen woningbouw. Zo krijgen we balans in ons woningaanbod en helpen we de woningzoekende. De gemeente draagt hieraan graag bij.’

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: ‘Grond is een kostbaar goed tegenwoordig. Het is fijn als hieraan een maatschappelijke bestemming kan worden gegeven door verschillende functies wonen, parkeren en groenvoorziening opnieuw in te richten. Hieraan werken we graag mee.’ Directeur-bestuurder Woningstichting Maarn Kees de Wolf: ‘Het is van groot maatschappelijk belang dat er na vele jaren gewerkt wordt aan het realiseren van sociale woningen in Maarn. Dit project voorziet in een grote lokale behoefte aan betaalbare woningen voor starters, senioren en middeninkomens.’

De initiatiefnemer heeft twee bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden . De omwonenden en overige belanghebbenden zijn bij het plan betrokken en hebben de mogelijkheid gekregen om inhoudelijk op het plan te reageren. Op basis van de reacties uit deze bijeenkomsten zijn meerdere veranderingen aangebracht aan het plan. Zo zijn de moestuinen die grenzen aan het plangebied herschikt, hierdoor is er voldoende ruimte ontstaan tussen de moestuinen en het plangebied om hier nieuwe parkeerplaatsen te realiseren. Ook is er door een aanpassing in het plan extra ruimte ontstaan om de groenzone naast de bestaande woningen te behouden. Ten slotte is de ontsluiting van de moestuinen verbeterd door deze in het verlengde van de inrit te maken.

Om het plan te kunnen realiseren is het nodig om gemeentegrond te verkopen. Het college vraagt de raad of er wensen en bedenkingen zijn tegen deze grondverkoop. Na het raadsbesluit wordt de mogelijke verkoop van gemeentegronden bekend gemaakt in Gemeentenieuws. Als er vervolgens geen reacties komen die tot inhoudelijk wijzigingen van het plan leiden, verkoopt de gemeente de grond aan de de initiatiefnemers. Zij kunnen het plan daarna definitief uitwerken en een aanvraag omgevingsvergunning indienen.