Nieuw Mobiliteitsplan voor Utrechtse Heuvelrug van start


HEUVELRUG Op 5 maart 2024 heeft het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ingestemd met de startnotitie voor een nieuw Mobiliteitsplan 2025-2035, inclusief uitvoeringsagenda. Voorheen heette dit het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). In deze plannen staat de ambitie op het gebied van mobiliteit voor de komende tien jaar. De uitvoeringsagenda heeft een scope van vijf jaar. Basis voor deze stukken zijn de kaders en ambities uit de Omgevingsvisie en het Uitvoeringsprogramma ‘Groen en Duurzaam Doen’. De planning is dat de raad eind 2024 het plan vaststelt.

In de startnotitie beschrijft de gemeente hoe ze het maken van het mobiliteitsplan wil aanpakken, wat er wel en wat niet bij hoort en hoe de participatie met de samenleving er uit ziet. Aan de orde komen onderwerpen als fietsvoorzieningen, veiligheid van wegen, openbaar vervoer, parkeren en andere mobiliteitszaken. Inwoners en ook specifieke organisaties (zoals Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, maar ook lokale organisaties op het gebied van verkeer en vervoer) kunnen meedenken en meepraten over wat zij belangrijk vinden op het gebied van verkeer en vervoer.

Wethouder Anouk Haaxma: “De startnotitie is een belangrijke stap om te komen tot een nieuw mobiliteitsbeleid waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en ideeën van inwoners en andere belanghebbenden. Daarnaast willen we zicht op de concrete uitvoeringsprojecten voor de komende jaren. Ik roep iedereen op om met ons mee te denken. Want mobiliteit gaat iedereen aan. Of het nu gaat om de verkeersveiligheid, parkeren, fietsvoorzieningen of bereikbaarheid met het openbaar vervoer: uw mening telt en uw kennis en ervaringen horen we graag. Zo komen we samen tot een goed mobiliteitsbeleid voor de komende tien jaar.”

De participatie start in maart. De gemeente richt ‘zich op inwoners, bedrijven, bezoekers en (belangen organisaties. Via een enquête (maart/april), (dorps-)gesprekken (mei/juni) en de ter inzage legging (na de zomer) kunnen de diverse groepen meedenken over mobiliteit. We roepen iedereen op om met ons mee te denken.