Financieel vooruitzicht gemeente positiever. Hogere uitkering gemeentefonds maakt ravijnjaar minder diep


HEUVELRUG Jaarlijks geeft het Rijk informatie aan gemeenten over hoeveel geld ze de komende jaren krijgen uit het Gemeentefonds. Lange tijd zag het er somber uit en hield de gemeente rekening met veel minder geld dan nodig is om de taken uit te voeren. De verwachting was opgelopen tot tekorten van ruim € 7,6 miljoen in 2026. Landelijk wordt er symbolisch gesproken over het financiële ravijnjaar voor gemeenten. Maar gelukkig is er nu iets positiever nieuws uit Den Haag voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en is het tekort in 2026 nu € 1,1 miljoen. Nog altijd een tekort, maar wel minder groot. In combinatie met de financiële gezondheid van de gemeente is het toekomstbeeld hiermee optimistischer.

In de inventariserende kaderbrief 2025 – 2028 die onlangs verschenen is, hield de gemeente al rekening met oplopende tekorten. Het lagere tekort maakt het waarschijnlijk toch mogelijk om diverse investeringen en ambities uit te voeren, zoals de nieuwbouw van scholen, aanpassingen aan wegen en maatregelen voor klimaatadaptatie.

Wethouder Rob Jorg: “Het college is blij met het bericht van het Rijk dat onze gemeente voorlopig minder hard geraakt wordt door bezuinigingen op het Gemeentefonds dan waar we rekening mee hielden. Hoewel de tekorten vanaf 2026 nog niet volledig zijn opgelost, leidt de uitkomst van de meicirculaire zeker tot een financieel minder groot probleem. Dit maakt het mogelijk om verder te kunnen met de ambities uit het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen 2023-2026 en een sluitende begroting 2025 aan de gemeenteraad te kunnen presenteren. Vanwege de tekorten vanaf 2026 blijft het noodzakelijk om keuzes te maken, maar de informatie uit de meicirculaire zorgt ervoor dat er minder ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn en dat stemt optimistisch.”

Op 24 juni wordt de kaderbrief 2025-2028 in de beeldvormende vergadering van de raad besproken, op 1 juli is de oordeelsvorming gepland en op 8 juli de besluitvorming.