Partij voor de Dieren blij met eerste Dierenwelzijnsnota 'Oog voor Dieren'


HEUVELRUG De dierenwelzijnsnota 'Oog voor Dieren' is een feit. Na een inventarisatie bleek dat de gemeente de wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn uitvoert, maar de uitvoering ervan versnipperd plaatsvindt. Deze dierenwelzijnsnota voorziet daarin en richt zich vooral op datgene waar de gemeente controle of invloed op heeft, dus op de wettelijke taken.

Bijzonder in dit traject was dat de Partij voor de Dieren een concept nota Dierenwelzijn Utrechtse Heuvelrug had gemaakt. Het college heeft kennis van genomen van de concept-nota en geconstateerd dat de doelstellingen en acties uit deze nota grotendeels overeenkomen met de doelstellingen van het college. 

Het belangrijkste verschil is het verschil in reikwijdte. De nieuwe nota gaat primair over het individuele dier, niet over onderwerpen zoals bio-industrie, biodiversiteit, groenbeheer of het leefklimaat en eetpatroon van mensen. Ambities en doelstellingen op deze terreinen behoren niet in alle gevallen tot onze gemeentelijke taak en/of bevoegdheid en/of zijn of kunnen worden geïntegreerd in het gemeentelijke beleid op deze gebieden.

Verder beperkt de nota zich tot de wettelijke taken en bevoegdheden. De doelstellingen die nog wat verder gaan dan de wettelijke taken, of geen gemeentelijke bevoegdheid zijn en veel meer capaciteit en middelen vragen, zijn niet opgenomen, zoals bijvoorbeeld lobbyen.