Gemeente Utrechtse Heuvelrug komt met integrale woonzorgvisie


HEUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug wil de lange termijn vitaliteit van onze dorpen veilig stellen. Daarvoor streven we naar een inwoneraantal van 51.000 à 52.000 in 2030 ten opzichte van het huidige inwoneraantal van 50.500. Dit betekent dat we 160 à 180 woningen per jaar gaan toevoegen tot en met 2030.

Voldoende en duurzame woningen voor alle inkomensgroepen, met voldoende zorg en ondersteuning, in een groene en klimaatbestendige leefomgeving, zijn de belangrijkste voorwaarden hiervoor. De gemeente wil dat alle inwoners -van jong tot oud- hun woonwensen zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen realiseren en dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

In de raadsbrede afspraken uit 2022 heeft de raad besloten een nieuwe Woonvisie vast te stellen, waarin het thema ‘zorg’ een duidelijke plek krijgt, omdat mensen steeds langer thuis wonen en daar zorg ontvangen. Het college stelt voor het aantal jaarlijks toe te voegen woningen te verhogen van de (huidige)140 naar 160 à 180 zelfstandige woningen per jaar, verdeeld over alle dorpen. Hierbij moet minimaal 30% sociale huur zijn (huur tot €880 per maand) en minimaal 40 % middeldure koop of huur (koopprijs tot €390.000 of huur tussen €880 en €1.123 per maand). De gemeente vindt het daarnaast belangrijk dat senioren en andere mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Daarom worden seniorenwoningen en zorggeschikte woningen gebouwd, bij voorkeur in een complex met gemeenschappelijke ontmoetingsruimten. Als senioren verhuizen naar een levensloopgeschikte woning, komt de doorstroming op gang en kunnen jonge gezinnen naar een grotere woning verhuizen. Voor jongeren worden starterswoningen gerealiseerd. Door te bouwen voor verschillende leeftijdsgroepen zal de bevolking een evenwichtigere leeftijdsopbouw bereiken. Dit komt de levensvatbaarheid van voorzieningen ten goede, wat weer goed is voor de vitaliteit van de dorpen. Het toevoegen van woningen gebeurt met de grootste aandacht voor het behoud van de biodiversiteit en van groene, klimaatbestendige wijken. Daarnaast wil de gemeente voldoende zorg en ondersteuning bieden aan het groeiend aantal ouderen en mensen die ondersteuning in het zelfstandig wonen nodig hebben.

Dit staat in de nieuwe woonzorgvisie waarmee het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd. De woonzorgvisie wordt binnenkort ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Wethouders Rob Jorg (Wonen) en Gerrit Boonzaaijer (WMO) zijn blij met de nieuwe woonzorgvisie: “Met de nieuwe woonzorgvisie maken we de connectie tussen wonen en zorg, waarmee we focussen op het vitaal houden van onze dorpen. We creëren hiermee een toekomstbestendige en duurzame woningvoorraad die belangrijk is voor de toekomstige vitaliteit van onze dorpen.