Overberg aangewezen als potentiële locatie voor windmolens. Gemeente verleent geen medewerkingOVERBERG Provincie Utrecht heeft 27 potentiële lokaties aangewezen voor windturbines. Eén van de mogelijke lokaties ligt ter hoogte van Overberg. Dit onderzoeksgebied ligt op de grens van Utrechtse Heuvelrug, Renswoude en Veenendaal. Alle drie de gemeenten hebben aangegeven op dit moment geen windenergie op te willen wekken. Ook is het nog niet opgepakt door een lokale energiecoöperatie.

Uit het planMER wordt duidelijk dat dit gebied aandachtspunten heeft voor stikstof, de wespendief, soortenbescherming vleermuizen, effect op landschappelijke waarden en de ligging ten opzichte van cultuurhistorische gebieden en objecten. Een aandachtspunt is verder dat het onderzoeksgebied zich in de Grebbelinie bevindt. Er komt een nieuw netstation in Veenendaal. Een windpark met een maximaal vermogen van 20 MW zou hier op aangesloten kunnen worden.

Medio 2024 gaat de provincie kijken of gemeenten op koers liggen om de doelstellingen voor windenergie te halen vóór 2030. Mocht dat niet zo zijn, dan zal de provincie zelf starten om windenergie mogelijk te maken. Dat mag, want de provincie is bevoegd gezag voor grote windmolens. Als het nodig is om zelf te starten, dan wil de provincie hierbij nauw samenwerken met de gemeenten. 

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug laat in een reactie weten dat er geen aanleiding is om het huidige beleid te wijzigen. Collegepartijen hebben onderling afgesproken in deze raadsperiode geen inspanning te leveren voor voor enige voorbereiding, vergunning of verkenning in relatie tot industriële windturbines op het grondgebied van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Lees meer >>