Utrechtse Heuvelrug ontwikkelt actueel minimabeleid voor inwoners


HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft haar beleidsnota ‘Samen Vooruit’ geschreven met als doel actueel minimabeleid te ontwikkelen dat inwoners ondersteunt in hun financiële stabiliteit. In de beleidsnota: Samen Vooruit, minimabeleid Utrechtse Heuvelrug staat wat er allemaal al gedaan wordt en wat de gemeente van plan is te gaan doen. Het vernieuwde minimabeleid sluit aan op het uitvoeringsprogramma van de gemeenteraad ‘Groen en Duurzaam Doen!’, waarin men streeft naar een beweging van integrale ondersteuning. Dit beleidsplan is daar onderdeel van en sluit aan op de huidige realiteit, de regionale ambities op het gebied van werk en inkomen. Ook biedt het de beleidsnota flexibiliteit voor de toekomst en draagt bij aan de bestaanszekerheid van inwoners. Het college heeft de beleidsnota voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd.

Om informatie te verzamelen voor de nieuwe beleidsnota heeft een onafhankelijk adviesbureau voor de gemeente onderzoek gedaan naar de bekendheid, toegankelijkheid, het aanbod en het effect van haar minimaregelingen. Inwoners die rondkomen van een laag inkomen, professionals en vrijwilligers zijn hiervoor geïnterviewd.

Resultaat van het onderzoek is dat het huidige aanbod van minimaregelingen en de hulpverlening daaromheen over het algemeen goed werkt en passend is. Bovendien geeft het onderzoek geen aanleiding de inkomensgrenzen voor het aanvragen van regelingen aan te passen. De bekendheid van regelingen blijft een aandachtspunt en de toegankelijkheid is een uitdaging, omdat inwoners signaleren dat het vaak ingewikkeld is om regelingen aan te vragen. Dat aanvragen bij veel verschillende organisaties van gemeente tot Rijk en Belastingdienst gedaan moeten worden maakt het er niet gemakkelijker op. Het effect van minimaregelingen is dat er extra financiële ruimte is, waardoor geldstress afneemt maar bijkomende effecten van een beroep op minimaregelingen zijn: een gevoel van afhankelijkheid, onkunde en schaamte. 

De financiële inlopen Grip op Geld in de gemeente worden als zeer waardevol ervaren. Inwoners voelen zich gezien en gehoord en krijgen direct deskundige hulp bij het aanvragen van regelingen.