Gemeente gaat investeren in scholen


HEUVELRUG In samenwerking met de schoolbesturen die actief zijn in gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het college van burgemeester en wethouders een integraal huisvestingsplan (IHP) 2025-2040 opgesteld, dat nu ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. In dit plan worden heldere uitgangspunten benoemd en wordt voor een periode van 16 jaar bepaald welke scholen in aanmerking komen voor een nieuw schoolgebouw.

In 2021 is het vorige integraal huisvestingsplan (IHP) voor de periode 2021 tot en met 2024 vastgesteld. Het vastgestelde plan omvatte alleen deze vier jaar, voor de langere termijn werd slechts een indicatie afgegeven. Om duidelijkheid te hebben over wat er nodig is om de schoolgebouwen in onze gemeente in stand te houden en om de scholen perspectief te bieden is nu voor de periode 2025-2040 een nieuw IHP opgesteld dat bestaat uit 4 periodes van elk 4 jaar. Met de schoolbesturen zijn in dit IHP verschillende afspraken gemaakt, onder andere over binnenklimaat en duurzaamheid. Er is daarbij de ambitie uitgesproken voor energieneutrale scholen waaraan de schoolbesturen ook een financiële bijdrage leveren.

In het voorstel wordt de vergoeding voor nieuwbouw van scholen gebaseerd op realistische bouwkosten en wordt de afschrijvingstermijn gewijzigd naar 50 jaar. Voor de scholen waarover al een besluit heeft plaatsgevonden, te weten De Ontdekkingsreis, Dolfijn, Daltonschool Nicolaas, De Ladder en De Meent, worden de voorbereidingskredieten opgehoogd om aan te sluiten bij deze realistische bouwkosten. Voor de vier scholen die in de 1e periode van het nieuwe IHP in aanmerking komen voor een nieuw gebouw of renovatie(te weten De Kring Sparrenlaan, De Hoeksteen, De Sterrenboog en de Wilhelminaschool) wordt bij de kaderbrief en de meerjarenbegroting integraal afgewogen of hiervoor financiële middelen beschikbaar zijn.


Wethouder Karin Oyevaar: “Goed onderwijs voor alle kinderen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vraagt om goede en duurzame schoolgebouwen. Schoolgebouwen waarin het gezond en fijn leren en werken is. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarom zijn we met de schoolbesturen aan de slag gegaan om een lange termijnvisie op te stellen. Ik ben blij met en trots op het resultaat: een gebalanceerd Integraal Huisvestingsplan dat gedragen wordt door álle schoolbesturen. Waarin niet alleen is gekeken naar wat nodig is, maar ook naar wat financieel en organisatorisch mogelijk is. Waarin duurzaamheid en een gezond binnenklimaat een belangrijke rol spelen en waarin koppelkansen worden gezocht met groene schoolpleinen, kinderopvang en extra woningbouw.”