Flexibelere regels voor bouw en verbouw


Het concept omgevingsplan voor de bebouwde kom van Amerongen is klaar. Het college van burgemeester en wethouders wil dit nu voorleggen aan inwoners in Amerongen en andere belanghebbenden. Het moet de basis vormen voor het omgevingsplan voor de hele gemeente.

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet sinds 1 januari moet iedere gemeente gaan werken aan een omgevingsplan. Hierin staat wat wel en niet mag in onze leefomgeving, dus wat de regels zijn om te bouwen of te verbouwen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om regels op het gebied van milieu, natuur, water en erfgoed. In principe krijgt iedereen die iets wil (ver)bouwen met het omgevingsplan te maken. Tot 1 januari werd gewerkt met aparte bestemmingsplannen, beheersverordeningen en milieuregels. Die gaan nu grotendeels op in het omgevingsplan.

Meer flexibiliteit
Met het omgevingsplan kan er meer zonder vergunning, zoals een nieuwe dakkapel aan de voorkant van een woning. Is er wel een vergunning nodig, dan werken we met meer flexibele normen. Daardoor staat bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte van een nieuwe woning niet meer vast. Deze moet passen bij de huizen en gebouwen eromheen.

Rob Jorg (wethouder Ruimtelijke ordening): “De Omgevingswet maakt meer flexibiliteit mogelijk. Daar zetten we met dit concept omgevingsplan dan ook op in. We zijn benieuwd wat inwoners maar ook anderen hiervan vinden. Daarom mijn oproep om vooral een reactie te geven op het concept omgevingsplan. Niet alleen de mensen in Amerongen, maar ook in de andere dorpen. Want de nieuwe regels gaan op termijn voor de hele gemeente gelden.”

Participatie
Voordat inwoners hun mening hierover kunnen geven moet de gemeenteraad hier nog wel een besluit over nemen. Dat gebeurt waarschijnlijk op 25 april. Daarna volgt de informatie wanneer en hoe u op het concept omgevingsplan kunt reageren.