Gemeente Utrechtse Heuvelrug verwacht € 7,2 miljoen positief resultaat over 2023

HEUVELRUG De verwacht € 7,2 miljoen positief resultaat over 2023 Dit komt door een aantal meevallers en minder uitgaven. Zo valt de algemene uitkering van het Rijk financieel voordeliger uit, rentevoordelen en zijn meer bouwleges ontvangen dan begroot.
Er zijn ook minder uitgaven gedaan doordat niet alle voorgenomen activiteiten tijdig konden worden opgepakt vanwege vacatures. Tegenvallers waren er ook. Zo is de verwachtte netto verkoopopbrengst van gemeentelijke gronden op termijn lager dan eerder berekend door toegenomen kosten.

Het college stelt voor om een budget van in totaal €1,8 miljoen over te hevelen naar 2024. Dit betreft o.a. de energietoeslag 2023 voor minima en nog beschikbare gelden van €1,4 miljoen die de gemeente heeft ontvangen van het Rijk om de financiële gevolgen van Covid-19 op te vangen. De raad heeft in maart 2024 een besluit genomen over de niet bestede middelen van Covid-19. Als de raad besluit het voorstel tot budgetoverheveling over te nemen, dan blijft er een saldo van € 7,2 miljoen over. Uiteindelijk kan het college dus een voorlopig positief bedrag melden voor 2023 van € 9,0 miljoen, voor het overhevelen van budgetten. Dit bedrag kan nog wijzigen als alle definitieve rekeningen van de partners uit het sociaal domein zijn ontvangen en de boekhouding is gecontroleerd door de accountant. De resultaten zijn definitief zichtbaar in de jaarrekening 2023 die we in mei kunnen publiceren.


Wethouder Jorg: ‘Dat de gemeente na 2022 naar verwachting in 2023 weer een flinke meevaller heeft is zeer welkom. Hiermee verstevigen we de financiële positie van de gemeente wat belangrijk is omdat het financiële vooruitzicht vanaf 2026 flink verslechtert. Dat komt doordat het Rijk vanaf dan jaarlijks enkele miljarden euro’s gaat bezuinigen op het budget voor gemeenten. Dat geeft onze gemeente tekorten van miljoenen per jaar.

Ook hebben we extra geld nodig om de komende jaren te kunnen investeren in o.a. nieuwe scholen en een groene, kwalitatief goed onderhouden buitenruimte. Een deel van de meevaller is veroorzaakt doordat we als gemeente te maken hebben met veel niet in te vullen vacatures als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat ondanks deze tekorten toch veel doelen bereikt worden, is dankzij de extra inzet van onze medewerkers. Daar wil ik hen voor danken.’

Een aantal keren per jaar laat het college van Utrechtse Heuvelrug aan de gemeenteraad zien hoe het met de financiën gaat. Nu gebeurt dat in de derde bestuursrapportage 2023. Hierin staat wat het verschil is tussen de laatst bijgestelde begroting 2023 en de voorlopige uitgaven in 2023.