Veiligheidsbeeld 2023: opnieuw lichte daling aantal misdrijven en criminaliteitHEUVELRUG - Uit het veiligheidsbeeld over 2023 blijkt dat het totaal aantal geregistreerde criminaliteit in gemeente Utrechtse Heuvelrug is afgenomen. De lokale daling is voornamelijk waarneembaar bij het aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen, drugshandel en/of bezit en wapenhandel- en/of bezit.

Het totaal aantal registraties in gemeente Utrechtse Heuvelrug is gedaald van 1531 registraties in 2022 naar 1478 registraties in 2023 (-3%). De gemeente scoort daarmee gunstiger dan het regionaal gemiddelde, dat een stijging laat zien van 3%.
  • Het aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen is gedaald van 117 in 2022 naar 93 in 2023 (-21%) en daarmee zet de dalende trend sinds 2020 zich voort.
  • Ook de dalende trend van registraties van cybercrime zet door: van 68 in 2022 naar 55 in 2023 (-19%). Dit is op het laagste niveau sinds 2020.
  • Het aantal gevallen van drugshandel, -vervaardiging of -bezit daalde ook: van 19 in 2022 naar 10 in 2023 (-47%), terwijl dit regionaal is gestegen (+14%). Het aantal incidenten wapenhandel- en/of bezit daalde ook: van 15 in 2022 naar 9 in 2023 (-40%).
  • Het aantal geslaagde woninginbraken is gedaald: van 83 in 2022 naar 76 in 2023 (-8%).
  • Het aantal pogingen tot woningbraak is helaas gestegen: van 28 in 2022 naar in 36 2023 (+29%).
  • Het totaal aantal geweldsdelicten is licht toegenomen: van 118 in 2022 naar 122 in 2023 (+3%).
  • Het geregistreerd aantal meldingen van zeden is gestegen van 10 in 2022 naar 14 in 2023 (+40%). Ook het aantal mishandelingen is toegenomen: van 56 in 2022 naar 71 in 2023 (+27%).
  • In het aantal geregistreerde overlastsituaties is een stijgende lijn te zien. Het aantal meldingen van jongerenoverlast is gestegen van 331 in 2022 naar 351 in 2023 (+6%) en het aantal meldingen met betrekking tot onbegrepen gedrag is gestegen van 312 in 2022 naar 348 in 2023 (+12%).
  • Het totaal aantal ‘veel voorkomende criminaliteit’ vertoont een lichte stijging. Zo is het aantal autokraken gestegen van 81 in 2022 naar 86 in 2023 (+6%) en ook het aantal vernielingen is gestegen: van 137 in 2022 naar 153 in 2023 (+12%). Een eenduidige oorzaak voor deze ontwikkeling kan niet aangewezen worden.
  • Het geregistreerd aantal meldingen van openlijk geweld zijn gedaald van 3 in 2022 naar 2 in 2023 (-33%). Ook het aantal meldingen van bedreigingen is gedaald van 47 in 2022 naar 32 in 2022 (-32%) net zoals het aantal registraties van huiselijk geweld: van 22 in 2022 naar 18 in 2022 (-18%).
Burgemeester Frits Naafs is blij met de resultaten: ‘’Een door ons uitgevoerde inhoudelijke analyse laat zien dat onze inwoners en ondernemers grotendeels gevrijwaard zijn van grootstedelijke problematiek en fenomenen. Ik doel daarbij op roofovervallen en wapenhandel/bezit. Ook is er geen vast patroon. De incidenten zijn wisselend van aard, ernst, locatie en context. Er is geen sprake van één trend of fenomeen. Desondanks is er mij veel aan gelegen dit zo te houden én te blijven streven naar verbetering’’.

"We zien binnen onze gemeente een fenomeen waarin jeugdoverlast transformeert in ernstige criminaliteit, waarbij buurtbewoners monddood worden gemaakt door bedreigingen, intimidaties en vernielingen. Daar bestaat een angst om te melden of te praten. De Groenhoek in Driebergen-Rijsenburg is hier een voorbeeld van. Ik tolereer dit niet en treed ook komend jaar hard op tegen deze vormen van intimidatie”.

"In 2018 is voor het eerst vormgegeven aan het gezamenlijke Integrale Veiligheidsplan 2019 – 2022 (IVP). Dat heeft veel goeds opgeleverd voor ons allen. Zo zijn wij steeds slagvaardiger gaan optreden tegen misdrijven met grote impact. Wij hebben nu een nieuw IVP, voor de periode 2023 – 2026, waarin wederom ambitieuze doelstellingen zijn opgenomen voor de komende tijd. Ik kijk daarnaar uit!"