Eind van het jaar knoop doorhakken over woningbouw stationsgebied Driebergen-ZeistDRIEBERGEN-ZEIST Afgelopen maanden hebben gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug veel tijd besteed aan het project Driebergen Zeist. Via een speciale website, social media, huis-aan-huisbladen, nieuwsbrieven en gerichte advertenties is gestart met een communicatiecampagne.

Op verschillende locaties rondom het station zijn ruim 100 straatgesprekken gevoerd en zijn interviews gehouden met belanghebbenden. De opbrengst van de straatgesprekken is samengevat. Samen met de inhoudelijk experts van beide gemeenten van de provincie, en op basis van de resultaten van de straatgesprekken zijn 3 verschillende ruimtelijke scenario’s opgesteld. Tijdens een informatiemarkt van 24 april in Antropia zijn de scenario’s voor de eerste keer gepresenteerd.

Naast deze openbare informatiemarkt, zijn met verschillende groepen stakeholders apart gesprekken gevoerd:: grote grondeigenaren, marktpartijen, groene groepen, de Jongerenraad Zeist. bewoners, Prorail, NS, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap.

Gelijktijdig wordt door het planeconomisch adviesbureau de haalbaarheid van de drie scenario’s berekend. De drie scenario’s worden uiteindelijk samengevoegd tot één voorkeursscenario. Vlak voor of direct na de zomervakantie wordt het voorkeursscenario gepresenteerd en wordt de gebiedsvisie opgesteld. Hierin worden het voorkeursscenario, de financiële haalbaarheid, de ontwikkelstrategie en de verantwoording van de participatie uitgewerkt.

Naar verwachting zal besluitvorming over de gebiedsvisie en het daarin opgenomen voorkeursscenario aan het einde van het jaar door beide gemeenteraden plaatsvinden.