Grote zorgen over verkeer in Maarn-Maarsbergen. Inwoners steken de koppen bij elkaar en inventariseren problemen


MAARN-MAARSBERGEN De gemeente bereidt een Mobiliteitsplan voor, voorheen het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Centraal daarin staat de huidige verkeerssituatie en de vraag welke aanpassingen nodig zijn. Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen (VBMM) heeft, vooruitlopend op dit proces, een avond over verkeersveiligheid belegd. Bedoeling was het inventariseren van knelpunten in het verkeer in Maarn en Maarsbergen. Aanwezig waren 30 inwoners, twee medewerkers van de gemeente en vijf raadsleden.

Tuindorpweg
Het punt waar Tuindorpweg, Bakkersweg en de fietstunnel naar Maarn-zuid elkaar kruisen, is onoverzichtelijk en ‘krap’. Gevolg is een gevaarlijke verkeerssituatie. Het kruispunt gaat binnenkort op de schop in verband met werkzaamheden aan de riolering. Dit biedt de mogelijkheid om de problemen aan te pakken. Ook de kruising in het centrum levert complexe verkeerssituaties op.(wie heeft nu voorrang, stagnatie van verkeer). Het terras van uitspanning Big Bread belemmert het zicht en het zebrapad aan de westzijde van het kruispunt ligt vrij dicht op het kruispunt. Het fietspad Maarn-Maarsbergen heeft, ter hoogte van ’t Vosje, een doorsteek door het groen om de Tuindorpweg over te kunnen steken naar de Planetenbaan. Deze oversteekplaats wordt niet aangegeven voor de automobilisten, heeft een korte aanloop en is onoverzichtelijk. Op de Tuindorpweg wordt hard gereden. In de spits is het een doorgaande route van/naar de A12 richting Arnhem en van/naar Amersfoort (N227).

Parkeren station
Het aantal NS reizigers dat de auto in Maarn wil parkeren overstijgt het aanbod van parkeerplaatsen. Dit is duidelijk zichtbaar in de Sportlaan en Kapelweg waar treinreizigers hun auto de hele dag laten staan en geeft overlast voor de aanwonenden.

N227 provinciale weg Doorn-Amersfoort
Vanuit Doorn naar Maarn heeft de afslag naar de Maarnse Grindweg geen aparte uitvoegstrook en er wordt hard gereden. Afslaand en achteropkomend verkeer moeten hun snelheid fors verlagen, wat niet zelden leidt tot gevaarlijke situaties. Het kruispunt naar het Poortse Bos is voor voetgangers en fietsers onveilig omdat er geen oversteek faciliteiten zijn. Met name de ventweg en verkeer vanuit het Poortse Bos en de N227 maken het onoverzichtelijk. De snelheid op de N227 blijft onverminderd hoog (80km per uur).

Spoorwegonderdoorgang Maarsbergen
Het is de verwachting dat de realisatie van de spoorwegonderdoorgang veel overlast zal veroorzaken. Zo wordt per mei 2024 de Tuindorpweg afgesloten. Er komt dan een tijdelijke oplossing voor fietsers en voetgangers.

Haarweg
De verkeerssituatie op de Haarweg en de ontsluitingen van de bedrijventerreinen is een groot knelpunt. De problemen worden met name veroorzaakt door vrachtverkeer, te hard rijdende busjes, onduidelijke oversteekplaatsen en een slechte staat van onderhoud van de Haarweg. Uit een onlangs gehouden schouw zal blijken of onderhoud of renovatie nodig is.

Sluipverkeer in buitengebied

In het buitengebied (w.o. Scherpenzeelse weg, Meentsteeg en Dwarsweg) wordt door sluipverkeer, (te)hard gereden.

Ted Visserweg
Langs de Ted Visserweg ontbreekt een voetpad. De recent ingevoerde wegversmallingen, om de snelheden terug te brengen, maken de situatie voor de voetgangers en fietsers niet veiliger.